Privacy en Algemene voorwaarden

Dit is de privacyverklaring van Sport en fitnesscentrum JT ., Nederland, san francescolaan 171,
4876 CV Etten-leur, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 2008650

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van
je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door JT-fitness willen we transparant zijn, vandaar
deze privacyverklaring.
Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming(AVG) na.
Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en
hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt
uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door JT-fitness.
het is van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het
recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.
De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website.
We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
JT-fitness verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot
jouw persoon te herleiden zijn.
Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.
Ook als je al een abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van
de diensten van JT-fitness worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende
persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club,
abonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw
financiële status bij JT-fitness (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).
GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website, worden geen persoonsgegevens verwerkt.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
DIENSTVERLENING
JT-fitness verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van
een lidmaatschapscan waardoor je toegang tot de club krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van
vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.
Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke
dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in voor een trainingschema. Waardoor
we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.
INFORMEREN
JT-fitness verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via brief te kunnen informeren (of in een enkel geval per
mail of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden.
MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN
wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken
voor hun direct marketing activiteiten.
ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses,
met als doel om de diensten van JT-fitness te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een
vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier
aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.
RAPPORTAGE
JT-fitness verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van
managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten
en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor
op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele
leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe
leden.
CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, brief, via social media, of op een
andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van JT-fitness later zien dat
er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld
aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
JT-fitness kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of
aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie
daarom vraagt.
verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT JT-fitness GEBRUIK VAN COOKIES?
Nee
HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
JT-fitness zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde
kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij
onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het
afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw
gegevens niet voor alle medewerkers zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het
regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke
bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap hebt, dan bewaren wij jouw
gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden
jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
MAAKT JT-fitness BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
JT-fitness maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van
security en privacy Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van Groepslessen
(online), incasso, ledenadministratie, mobiele app, en bankverkeer.
VERSTREKT JT-fitness GEGEVENS AAN DERDEN?
JT-fitness verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. JT-fitness kan echter op grond van wet-
of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.
Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek.
HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te
vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kunt per post een verzoek
sturen naar:
JT-fitness
T.a.v customer care.
San francescolaan 171
4876CV Etten-Leur

Algemene voorwaarden:
ART. 1 INSCHRIJVEN LIDMAATSCHAP A Invullen en ondertekenen inschrijfformulier.
B Voldoen van inschrijfgeld.
ART. 2 LIDMAATSCHAPSBEWIJS A Ieder lid van Fitnesscentrum J.T. krijgt een vingerscan.
Deze dient bij binnenkomst te worden gecontroleerd aan de bar.
ART. 3 BETALINGSVERPLICHTINGEN

A U wordt verzocht een machtiging te ondertekenen zodat wij automatisch, iedere maand, uw
lidmaatschapsgeld van uw bankrekening kunnen afschrijven
Het lidmaatschapsgeld kan wijzigingen ondergaan, u gaat er bij voorbaat mee akkoord dat de overeen gekomen
incassomachtiging in dat geval automatisch wordt aangepast.
B Wanneer wij niet van uw bankrekening de contributie af kunnen schrijven, hebben wij het recht u de toegang
tot de fitnessruimte te ontzeggen.

C Heeft u 10 dagen, na uw laatst betaalde maand, het lidmaatschapsgeld nog
niet betaald zijn wij genoodzaakt een betalingsherinnering te
sturen, hierbij wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Heeft u 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering niet gereageerd,
wordt de verdere betalingsafwerking uit handen gegeven aan een erkend

incasso·buro. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.

ART.4 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP A Opzeggen van het lidmaatschap dient u schriftelijk, een maand voor beëindiging van uw lidmaatschap, aan
ons door te geven. Hierbij ontvangt u een bewijs van uitschrijving. Zonder dit bewijs blijft u lid en blijft dus ook
ART.3-C van kracht.
B De contributie dient ook te worden betaald indien u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van uw
lidmaatschap.
ART. 4-B is niet van kracht indien wij u van die betalingsverplichting hebben ontheven.
C Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.

ART.5 ALGEMENE REGELS A Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens de training.
B Na gebruik van dumbbels, schijven, riemen, etc. dienen deze op hun plaats te
worden terug gelegd.
C Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimtes. U kunt deze in
bewaring geven aan de bar. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
D Bij eventuele vragen, problemen, suggesties, etc. kunt u altijd bij ons terecht.
E JT-fitness behoudt het recht om openingstijd en prijzen aan te passen.
F Bij het gezin abonnement dienen alle leden op hetzelfde adres te wonen.
G Bij het gezin abonnement mogen slechts twee leden boven de 25 jaar zijn en sporten kan pas vanaf 16 jaar.
H Inschrijfgeld is altijd per persoon.
I Niet mogelijk om stil te zetten tijdens vakanties.
J Verandering van abonnement van onbeperkt naar beperkt is 1 maand opzegtermijn huidig abonnement.
ART.6 ONGEVAL C/Q LETSEL A Ondergetekende verklaart hierbij dat het sportonderricht c/q gebruik van de accommodatie, uitsluitend en
alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of lichamelijk letsel geheel door hem/haar zelf
worden gedragen.

ART.7 PERSOONSGEGEVENS

A JT-fitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens,
op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
B JT-fitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie,
klachtenafhandeling, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter
voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële
doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van JT-fitness en/of diensten van derden die
te maken hebben met de diensten van JT-fitness.
C Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van
hem verwerkte persoonsgegevens. JT-fitness kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor
het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan
een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan
JT-fitness.
D Om veiligheidsredenen maakt JT-fitness gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per
dag te observeren.
E Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzalen en garderobe , en is niet aanwezig in de toilet- en
kleedruimtes

*WIJ HOPEN DAT U BEGRIP HEEFT VOOR DEZE REGELS EN DAT U DEZE OOK IN ACHT NEEMT DAN
ZORGEN WIJ ER SAMEN VOOR DAT DE GEZELLIGHEID IN ONS FITNESSCENTRUM BEHOUDEN BLIJFT.